back

10,000 Reasons in Esperanto

"10,000 Reasons (Bless The Lord)" is a popular modern Christian song by Matt Redman and Jonas Myrin, released in 2013. It won the Grammy Awards for Best Contemporary Christian Music Song and Best Gospel/Contemporary Christian Music Performance of that year.

This page contains my Esperanto translation of the song, as well as an analysis of translations in other languages.

Note that the Esperanto translation is not a literal translation, but intended to match the rhythm of the song. Please see the comparison at the end of the page for a literal translation of the English lyrics into Esperanto.

Contents

 1. Esperanto Translation
  1. Full Text
  2. Full Text with Hyphenation Markers
  3. Vocabulary
  4. Interlinear Translation
  5. Glossing Abbreviations
 2. Slovak Translation
  1. Full Text
  2. Interlinear Translation (Esperanto)
 3. German Translation
  1. Full Text
  2. Interlinear Translation (Esperanto)
 4. Comparison
  1. Original texts
  2. Comparison in Esperanto

Esperanto Translation

Full Text

Chorus

Benu, animo,
Sinjoron! Kultu sanktan nomon!
Mi kantos kiel neniam
antaŭe. Mi kultos lian nomon

Verse 1

Nun tagiĝas nova tago, por mi,
Estas tempo, kanti denove
Kion ajn lasos
vi okazi al mi hodiaŭ,
lasu mi kanti, ankaŭ vespere.

Verse 2

Tian amon, vi havas, abunde.
Via nomo estas bonega!
Vi donas gracon, do mi daŭre kantos
Dek mil kialojn mi trovos por vi

Verse 3

Estos tago, mia forto velkos.
Apud fino kaj tempo venis.
Animo tamen kantos vian laŭdon.
Dek mil jaroj kaj poste eterne

Full Text with Hyphenation Markers

This sections shows the Esperanto translation with hyphenation markers ("‧"), to illustrate how individual syllables of the lyrics match the rhythm of the song's original melody.

Chorus

Be‧nu, a‧‧ni‧mo,
Si‧‧‧njo‧ron! Kul‧tu sank‧tan no‧mon!
Mi kan‧tos kiel ne‧niam
an‧taŭ‧e. Mi kul‧tos li‧an no‧mon

Verse 1

Nun ta‧gi‧ĝas no‧va ta‧go, por mi,
Es‧tas tem‧po, kanti de‧no‧ve
Ki‧on ajn la‧sos
vi o‧ka‧zi al mi ho‧di‧aŭ,
la‧su mi kan‧ti, an‧kaŭ ves‧pe‧re.

Verse 2

Ti‧an a‧mon, vi ha‧vas, a‧bun‧de.
Vi‧a no‧mo es‧tas bo‧ne‧ga!
Vi do‧nas gra‧con, do mi daŭ‧re kan‧tos
Dek mil ki‧a‧lojn mi tro‧vos por vi

Verse 3

Es‧tos ta‧go, mi‧a for‧to vel‧kos.
A‧pud fi‧no kaj tem‧po ve‧nis.
A‧ni‧mo ta‧men kan‧tos vian laŭ‧don.
Dek mil ja‧roj kaj pos‧te e‧ter‧ne

Vocabulary

A list of all words required to understand the text in Esperanto:

LemmaWord classEnglish definition
abundeadverbabundantly
alprepositionto (indirect object)
amonounlove
animonounsoul
ankaŭadverbalso
antaŭeadverbbefore
apudprepositionnear, next to
beniverbto bless
bonegaadjectivegreat
daŭreadverbcontinually
dek milnumeralten thousand
denoveadverbagain
doadverbtherefore, so
doniverbto give
estiverbto be
eterneadverbforever
finonounend
fortonounstrength
graconoungrace
haviverbto have
hodiaŭadverbtoday
jaronounyear
kajconjunctionand
kantiverbto sing
kialonounreason
kielprepositionlike
kio ajnpronounwhatever
kultiverbto worship
lasiverbto let
laŭdonounpraise
liapronounhis
mipronounI
miapronounmy
neniamadverbnever
nomonounname
novaadjectivenew
nunadverbnow
okaziverbto happen
porprepositionfor
posteadverbafterwards
sanktaadjectiveholy
Sinjoroproper nounLord (God)
tagiĝiverbto dawn
tagonounday
tamenadverbnonetheless
temponountime
tiadeterminersuch
troviverbto find
velkiverbto fade
veniverbto come
vespereadverbin the evening
vipronounyou (singular)
viapronounyour (singular)

Interlinear Translation

Chorus

1
Benu,
bless-IMP
animo,
soul
Bless, soul,
2
Sinjoron!
Lord-ACC
Kultu
worship-IMP
sanktan
holy-ACC
nomon!
name-ACC
[the] Lord! Worship [the] holy name!
3
Mi
1SG
kantos
sing-FUT
kiel
like
neniam
never
I'll sing like never…
4
antaŭe.
before
Mi
1SG
kultos
worship-FUT
lian
2SG-ACC
nomon
name-ACC
…before. I'll worship your name

Verse 1

1
Nun
now
tagiĝas
dawn-PRS
nova
new
tago,
day
por
for
mi,
1SG
Now dawns a new day, for me,
2
Estas
be.PRS
tempo,
time
kanti
sing-INF
denove
again
It is time to sing again
3
kion ajn
whatever
lasos
let-FUT
Whatever [you] will let…
4
vi
2SG
okazi
happen
al
to
mi
1SG
hodiaŭ
today
…happen to me today
5
Lasu
let-IMP
mi
1SG
kanti,
sing-INF
ankaŭ
also
vespere.
in the evening
Let me sing also in the evening

Verse 2

1
Tian
such
amon,
love-ACC
vi
2SG
havas,
have-PRS
abunde.
abundantly
Such love, you have, abundantly.
2
Via
2SG-POSS
nomo
name
estas
be-PRS
bonega!
great
Your name is great
3
Vi
2SG
donas
give-PRS
gracon,
grace-ACC
do
so
mi
1SG
daŭre
continually
kantos
sing-FUT
You give grace, so I'll sing continually
4
Dek
ten
mil
thousand
kialojn
reason-PL-ACC
mi
1SG
trovos
find-FUT
por
for
vi
2SG
Ten thousand reasons I will find for you

Verse 3

1
Estos
be-FUT
tago,
day
mia
1SG-POSS
forto
strength
velkos.
fade-FUT
There will be a day, [when] my strength will fade.
2
Apud
near
fino
end
kaj
and
tempo
time
venis.
come-PST
Near [the] end, and [the] time came.
3
Animo
soul
tamen
nonetheless
kantos
sing-FUT
vian
2SG-POSS-ACC
laŭdon.
praise-ACC
[My] soul will nonetheless sing your praise
4
Dek
ten
mil
thousand
jaroj
year-PL
kaj
and
poste
afterwards
eterne
forever
Ten thousand years and then forever

Glossing Abbreviations

1SG first person singular
2SG second person singular
ACC accusative case
FUT future tense
IMP imperative
INF infinitive
PL plural number
POSS possessive
PRS present tense
PST past tense

Slovak Translation

Full Text

Chorus

Duša chváľ, pána chváľ
vnútro prebúdzaj, sláv meno nádherné!
Novú pieseň vyznaj,
srdcom hraj! Nech tak Svetlo svet uzrie.

Verse 1

Už brieždi sa, ďalšie ráno svitá.
Je čas, keď s piesňou môžem vstať.
Čokoľvek má prísť to,
čo v Tvojich plánoch zmýšľaš.
S vďakou chcem prijať, keď deň skončí sa.

Verse 2

Si lásky zdroj, aj keď hriech môj vídaš.
Vesmír poznáš, v srdci skrývaš mňa.
Tá vzácna dobrota mi plní pohár,
tisíce dôvodov na vďačnosť mám.

Verse 3

Raz príde deň, keď sa časné vzdiali.
Privinieš ma, domov vrátim sa.
A stále viac Ťa budem, Kráľ môj chváliť.
Tisíce rokov až do večnosti.

Source of Slovak translation: worshipleaderapp.com

Interlinear Translation (Esperanto)

Chorus

1
Duša
animo
chváľ,
laŭdu
pána
Sinjoron
chváľ
laŭdu
Animo laŭdu, Sinjoron laŭdu
2
vnútro
interno
prebúdzaj,
vekiĝu
sláv
de gloraj
meno
nomo
nádherné!
belega
interno vekiĝu, belega nomo de gloraj!
3
Novú
novan
pieseň
kanton
vyznaj,
konfesu
Konfesu novan kanton
4
srdcom
kun koro
hraj!
ludu
Nech
lasu
tak
tiel
Svetlo
Lumon
svet
mondo
uzrie.
ekvidi
ludu kun koro! Lasu mondo tiel ekvidi Lumon.

Verse 1

1
jam
brieždi
tagiĝas
sa,
REFL
ďalšie
plia
ráno
mateno
svitá.
tagiĝas
Jam tagiĝas, plia mateno tagiĝas [sinonimo].

2
Je
estas
čas,
tempo
keď
kiam
s
kun
piesňou
kanto
môžem
mi povas
vstať.
leviĝi
Estas tempo, kiam mi povas leviĝi kun kanto.
3
Čokoľvek
kio ajn
má prísť to,
venos
Kio ajn venos,
4
čo
kio
v
en
Tvojich
via
plánoch
planoj
zmýšľaš.
vi intencas
kio vi intencas en via planoj.
5
S
kun
vďakou
danko
chcem
mi volas
prijať,
akcepti
keď
kiam
deň
tago
skončí
finiĝos
sa.
REFL
Mi volas akcepti kun danko, kiam tago finiĝos

Verse 2

1
Si
vi estas
lásky
de amo
zdroj,
fonto
aj
ankaŭ
keď
kiam
hriech
peko
môj
mia
vídaš.
vi vidas
Vi estas fonto de amo, ankaú kiam vi vidas mia peko.
2
Vesmír
universon
poznáš,
vi konas
v
en
srdci
koro
skrývaš
kaŝas
mňa.
min
Vi konas universon, kaŝas min en koro.
3
tiu
vzácna
kara
dobrota
boneco
mi
al mi
plní
plenigas
pohár,
kalikon
Tiu kara boneco plenigas kalikon al mi,
4
tisíce
dek mil
dôvodov
kialojn
na
por
vďačnosť
dankemo
mám.
mi havas
mi havas dek mil kialojn por dankemo.

Verse 3

1
Raz
iam
príde
venos
deň,
tago
keď
kiam
sa
REFL
časné
la efemera
vzdiali.
foriros
Iam venos tago, kiam la eferma foriros.
2
Privinieš
vi alportos
ma,
min
domov
hejmen
vrátim
mi revenos
sa.
REFL
Vi alportos min, mi revenos hejmen.
3
A
kaj
stále viac
ankoraŭ pli
Ťa
vin
budem,
FUT-mi
Kráľ
reĝo
môj
mia
chváliť.
laŭdi
Kaj mi ankoraŭ pli laŭdos vin, mia reĝo.
4
Tisíce
dek mil
rokov
jaroj
až do
ĝis
večnosti.
eterneco
Dek mil jaroj ĝis la eterneco.

Glossing abbreviations

FUT future tense
REFL reflexive pronoun

German Translation

Full Text

Chorus

Komm und lobe den Herrn,
meine Seele, sing, bete den König an.
Sing wie niemals zuvor,
nur für ihn und bete den König an.

Verse 1

Ein neuer Tag und ein neuer Morgen
und wieder bring ich dir mein Lob.
Was auch vor mir liegt
und was immer auch geschehen mag,
lass mich noch singen, wenn der Abend kommt.

Verse 2

Du liebst so sehr und vergibst geduldig,
schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit.
Von deiner Güte will ich immer singen,
zehntausend Gründe gibst du mir dafür.

Verse 3

Und wenn am Ende die Kräfte schwinden,
wenn meine Zeit dann gekommen ist,
wird meine Seele dich weiter preisen,
zehntausend Jahre und in Ewigkeit.

Source of German translation: songtexte.com

Interlinear Translation (Esperanto)

Chorus

1
Komm
venu
und
kaj
lobe
laŭdu
den
la
Herrn,
Sinjoron
Venu kaj laŭdu la Sinjoron,
2
meine
mia
Seele,
animo
sing,
kantu
bete
preĝu
den
la
König
reĝon
an.
al
mia animo, kantu, kultu [laŭvorte: "alpreĝu"] la reĝon.
3
Sing
kantu
wie
kiel
niemals
neniam
zuvor,
antaŭe
Kantu kiel neniam antaŭe.
4
nur
nur
für
por
ihn
li
und
kaj
bete
preĝu
den
la
König
reĝon
an.
al
nur por li kaj kultu [laŭvorte: "alpreĝu"] la reĝon.

Verse 1

1
Ein
NDEF
neuer
nova
Tag
tago
und
kaj
ein
NDEF
neuer
nova
Morgen
mateno
Nova tago kaj nova mateno
2
und
kaj
wieder
denove
bring
alportas
ich
mi
dir
al vi
mein
mia
Lob.
laŭdon
kaj mi alportas mia laŭdon al vi denove.
3
Was
kio
auch
ajn
vor
antaŭ
mir
mi
liegt
kuŝas
Kio ajn kuŝas antaŭ mi
4
und
kaj
was immer auch
kio ajn
geschehen
okazi
mag,
povas
kaj kio ajn povas okazi,
5
lass
lasu
mich
mi
noch
ankoraŭ
singen,
kanti
wenn
kiam
der
la
Abend
vespero
kommt.
venas
lasu mi kanti ankoraŭ, kiam la vespero venas.

Verse 2

1
Du
vi
liebst
amas
so sehr
tiom
und
kaj
vergibst
pardonas
geduldig,
pacience
Vi amas tiom kaj pardonas pacience,
2
schenkst
donacas
Gnade,
gracon
Trost
konsolon
und
kaj
Barmherzigkeit.
kompatemo
donacas gracon, konsolon kaj kompatemo.
3
Von
pri
deiner
via
Güte
boneco
will
volas
ich
mi
immer
ĉiam
singen,
kanti
Pri [laŭvorte: "de"] via boneco mi volas ĉiam kanti,
4
zehntausend
dek mil
Gründe
kialojn
gibst
donas
du
vi
mir
al mi
dafür.
por tio
dek mil kialojn donas vi al mi por tio.

Verse 3

1
Und
kaj
wenn
kiam
am Ende
fine
die
la
Kräfte
fortoj
schwinden,
malkreskas
Kaj kiam la fortoj malkreskas fine,
2
wenn
kiam
meine
mia
Zeit
tempo
dann
tiam
gekommen ist
venis
kiam mia tempo tiam venis,
3
wird
FUT
meine
mia
Seele
animo
dich
vin
weiter
plue
preisen,
gloras
mia animo gloras vin plue,
4
zehntausend
dek mil
Jahre
jaroj
und
kaj
in
en
Ewigkeit.
eterneco
dek mil jaroj kaj en eterneco.

Glossing abbreviations

FUT future tense
NDEF indefinite article

Comparison

Expressions in green appear in all versions.
Expressions in yellow differ slightly between versions.
Expressions in red are unique to a version.

Original Texts

Section English (original) Esperanto (translation) Slovak (translation) German (translation)
Chorus Bless the Lord, oh my soul
Oh my soul, worship his holy name
Sing like never before
Oh my soul, I'll worship your holy name
Benu, animo,
Sinjoron! Kultu sanktan nomon!
Mi kantos kiel neniam
antaŭe. Mi kultos lian nomon
Duša chváľ, pána chváľ
vnútro prebúdzaj, sláv meno nádherné!
Novú pieseň vyznaj,
srdcom hraj! Nech tak Svetlo svet uzrie.
Komm und lobe den Herrn,
meine Seele, sing, bete den König an.
Sing wie niemals zuvor,
nur für ihn und bete den König an.
Verse 1 The sun comes up, it's a new day dawning
It's time to sing your song again
Whatever may pass
And whatever lies before me
Let me be singing when the evening comes
Nun tagiĝas nova tago, por mi,
Estas tempo, kanti denove
Kion ajn lasos
vi okazi al mi hodiaŭ,
lasu mi kanti, ankaŭ vespere.
brieždi sa, ďalšie ráno svitá.
Je čas, keď s piesňou môžem vstať.
Čokoľvek má prísť to,
čo v Tvojich plánoch zmýšľaš.
S vďakou chcem prijať, keď deň skončí sa.
Ein neuer Tag und ein neuer Morgen
und wieder bring ich dir mein Lob.
Was auch vor mir liegt
und was immer auch geschehen mag,
lass mich noch singen, wenn der Abend kommt.
Verse 2 You're rich in love and you're slow to anger
Your name is great and your heart is kind
For all your goodness I will keep on singing
Ten thousand reasons for my heart to find
Tian amon, vi havas, abunde.
Via nomo estas bonega!
Vi donas gracon, do mi daŭre kantos
Dek mil kialojn mi trovos por vi
Si lásky zdroj, aj keď hriech môj vídaš.
Vesmír poznáš, v srdci skrývaš mňa.
Tá vzácna dobrota mi plní pohár,
tisíce dôvodov na vďačnosť mám.
Du liebst so sehr und vergibst geduldig,
schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit.
Von deiner Güte will ich immer singen,
zehntausend Gründe gibst du mir dafür.
Verse 3 And on that day when my strength is failing
The end draws near and my time has come
Still my soul will sing your praise unending
Ten thousand years and then forevermore
Estos tago, mia forto velkos.
Apud fino kaj tempo venis.
Animo tamen kantos vian laŭdon.
Dek mil jaroj kaj poste eterne
Raz príde deň, keď sa časné vzdiali.
Privinieš ma, domov vrátim sa.
A stále viac Ťa budem, Kráľ môj chváliť.
Tisíce rokov až do večnosti.
Und wenn am Ende die Kräfte schwinden,
wenn meine Zeit dann gekommen ist,
wird meine Seele dich weiter preisen,
zehntausend Jahre und in Ewigkeit.

Source of English lyrcs: WorshipTogether.com

Comparison in Esperanto

Section English (original) Esperanto (translation) Slovak (translation) German (translation)
Chorus Benu la Sinjoron, ho mia animo
Ho mia animo, kultu lian sanktan nomon
Kantu kiel neniam antaŭe
Ho mia animo. Mi kultos vian sanktan nomon
Benu, animo,
Sinjoron! Kultu sanktan nomon!
Mi kantos kiel neniam
antaŭe. Mi kultos lian nomon
Animo laŭdu, Sinjoron laŭdu
interno vekiĝu, belega nomo de gloraj!
Konfesu novan kanton
ludi kun koro! Lasu mondo tiel ekvidi Lumon.
Venu kaj laŭdu la Sinjoron,
mia animo, kantu, kultu la reĝon.
Kantu kiel neniam antaŭe.
nur por li kaj kultu la reĝon.
Verse 1 La suno leviĝas, estas nova tago tagiĝi
Estas tempo por kanti vian kanton denove
Kio ajn povas okazi
Kaj kio ajn kušas antaŭ mi
Lasu mi kanti kiam vespero venas
Nun tagiĝas nova tago, por mi,
Estas tempo, kanti denove
Kion ajn lasos
vi okazi al mi hodiaŭ,
lasu mi kanti, ankaŭ vespere.
Jam tagiĝas, plia mateno tagiĝas.
Estas tempo, kiam mi povas leviĝi kun kanto.
Kio ajn venos,
kio vi intencas en via planoj.
Mi volas akcepti kun danko, kiam tago finiĝos
Nova tago kaj nova mateno
kaj mi alportas mia laŭdon al vi denove.
Kio ajn kuŝas antaŭ mi
kaj kio ajn povas okazi,
lasu mi kanti ankoraŭ, kiam la vespero venas.
Verse 2 Vi estas riĉa en amo kaj vi malrapide koleriĝas
Via nomo estas bonega kaj via koro estas afabla
Pro via tuta boneco mi daŭrigos kanti
Dek mil kialoj por mia koro trovi
Tian amon, vi havas, abunde.
Via nomo estas bonega!
Vi donas gracon, do mi daŭre kantos
Dek mil kialojn mi trovos por vi
Vi estas fonto de amo, ankaú kiam vi vidas mia peko.
Vi konas universon, kaŝas min en koro.
Tiu kara boneco plenigas kalikon al mi,
mi havas dek mil kialojn por dankemo.
Vi amas tiom kaj pardonas pacience,
donacas gracon, konsolon kaj kompatemo.
Pri via boneco mi volas ĉiam kanti,
dek mil kialojn donas vi al mi por tio.
Verse 3 Kaj en tiu tago kiam mia forto malsukcesas
La fino alproksimiĝas kaj mia tempo venis
Tamen mia animo kantos vian laŭdon senfina
Dek mil jaroj kaj tiam eterne
Estos tago, mia forto velkos.
Apud fino kaj tempo venis.
Animo tamen kantos vian laŭdon.
Dek mil jaroj kaj poste eterne
Iam venos tago kiam la, eferma foriros.
Vi alportos min, mi revenos hejmen.
Kaj mi ankoraŭ pli laŭdos vin, mia reĝo.
Dek mil jaroj ĝis la eterneco.
Kaj kiam la fortoj malkreskas fine,
kiam mia tempo tiam venis,
mia animo gloras vin plue,
dek mil jaroj en eterneco.

Copyright © 2022 by Thomas Heller [ˈtoːmas ˈhɛlɐ]